ລ/ດ   

 

ແຈ້ງການເລກທີ

     

ເນື້ອໃນ


Download   

    

01

 

ແຈ້ງການເລກທີ 740


ແຈ້ງການອະນຸມັດທາງດ້ານຫຼັກການເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນແຫ່ງຊາດ 01 ມິຖຸນາ 2017      

 

Download


02

 

ແຈ້ງການເລກທີ 53

 

ແຈ້ງການສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ

   

Download


03

 

ແຈ້ງການເລກທີ 026    

 

ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄກມ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

 

Download

 

 04

 

 ແຈ້ງການເລກທີ 605


ແຈ້ງການວ່າດ້ວຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນປີ 2018

 

Download

 

 05

 

 ສານ

 

 ສານພະນະທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເນືອງໃນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ປີ 2018

 

Download