ລ/ດ    

 

ເລກທີ

 

ເນື້ອໃນ

 

ເອກະສານ

 

01

 

ດໍາລັດ ເລກທີ 201/ລບ  

 

ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດຕະຖານການພັດທະນາໄລຍະ

2012-2015

  

  Download 

 

02

 

ດໍາລັດ ເລກທີ 37/ນຍ

 

ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ

ຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ

 

  Download 


03

 

ດໍາລັດ ເລກທີ 561/ນຍ

 

ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ

ຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ


  Download


04

 

ດໍາລັດ ເລກທີ 131/ນຍ

 

ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມ

ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II 2011-2015

 

  Download


05

 

ດໍາລັດ ເລກທີ 110/ນຍ    

 

ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ

ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ

 

  Download


 06

 

ດໍາລັດ ເລກທີ 309/ນຍ    


ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດຕະຖານການພັດທະນາ

ໄລຍະ 2012-2015

  Download

 

 07

 

ດໍາລັດ ເລກທີ 354/ນຍ    


ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງມາດຕາ 8 ແລະ ມາດຕາ 10 ຂອງດໍາລັດ 201/ລບ ວ່າດ້ວຍ

ມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດຕະຖານການພັດທະນາໄລຍະ 2012-2015

  Download