ລໍາດັບ 

 

 ພະແນກ

 

  ເບີໂທ

 

   ເບີແຟັກ

 

 01

 

 ຫ້ອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງ ເລຂາ ຄຊກມດ

 

  021 316711

 

 

 02

 

 ຮອງຫ້ອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງ ເລຂາ ຄຊກມດ (ຫ້ອງທ່ານ ນາງ ຈົງຈິດ ຈັນທະລານົນ)

 

  021 316712

 

 

 03

 

 ຮອງຫ້ອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງ ເລຂາ ຄຊກມດ (ຫ້ອງທ່ານ ນາງ ມະນີວອນ ຫຼວງສົມບັດ)

 

  021 316713

 

 

 04

 

 ຫ້ອາການກອງເລຂາ ຄຊກມດ

 

  021 316715 

 

   021 316716  

 

 05

 

 ພະແນກສິດທິເດັກ

 

  021 316717

 

 

 06

 

 ພະແນກການເງິນ

 

  021 316714