ລ/ດ   

 

   ເນື້ອໃນ

 

  Download

 

01

 

   ບົດບັນທຶກຄົບຄະນະຄັ້ງປະຖົມມະລຶກປະຈໍາປີ 2017 ຂອງ ຄຊກມດ (ພາກເຊົ້າ)   

   

  Download  

 

02

 

   ບົດບັນທຶກຄົບຄະນະຄັ້ງປະຖົມມະລຶກປະຈໍາປີ 2017 ຂອງ ຄຊກມດ (ພາກບ່າຍ)

  

  Download