ລ/ດ 

 

 ເນື້ອໃນ 

 

 ພາສາລາວ

 

 ພາສາອັງກິດ 

 

 01

 

 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ 

 

 Download

 

 Download

 

 02

 

 

 ອະນຸສັນຍາຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກໃນການປະທະກັນ

 ດ້ວຍກໍາລັງອາວຸດ

 

 Download  Download 03

 

 ອະນຸສັນຍາຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກກ່ຽວກັບການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສິງລາມົກອານາຈານ

 

 Download

 

 Download