ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ຄກມຊ

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການຫັນປ່ຽນ ໃໝ່ ຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ອກ້າວຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປັບປຸງ ພາລະບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນຂື້ນໃໝ່ຕາມດໍາລັດສະບັບ ເລກທີ 561/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ທັນວາ 2011, ປ່ຽນແທນ ດໍາລັດ 37/ນຍ, ລົງວັນທີ 01 ເມສາ 2003, ດໍາລັດ 561/ນຍ ປະກອບມີ 5 ໝວດ ແລະ 12 ມາດຕາ.