ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ:

 1. ລັດຖະມົນຕີປະຈຳຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ                                                                                        ເປັນປະທານ
 2. ຮອງປະທານ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ                                                                                       ເປັນຮອງປະທານ
 3. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ພາຍໃນ                                                                                       ເປັນຮອງປະທານ
 4. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ                                                                  ເປັນຮອງປະທານ
 5. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ                                                            ເປັນຮອງປະທານ
 6. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ປະຈຳຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ                                                                      ເປັນຮອງປະທານ
 7. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ                                                                              ເປັນກຳມະການ
 8. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ                                                                            ເປັນກຳມະການ
 9. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ                                                                    ເປັນກຳມະການ
 10. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ                                                ເປັນກໍາມະການ
 11. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ                                                                                         ເປັນກຳມະການ
 12. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ່                                                                     ເປັນກຳມະການ
 13. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້                                                                        ເປັນກຳມະການ
 14. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ                                                               ເປັນກຳມະການ
 15. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ                                                                ເປັນກຳມະການ
 16. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ການເງິນ                                                                                     ເປັນກຳມະການ
 17. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ                                         ເປັນກຳມະການ
 18. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຊີ                                                                ເປັນກຳມະການ
 19. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ                                     ເປັນກຳມະການ
 20. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສື່ສານ                                            ເປັນກຳມະການ
 21. ຮອງຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ                                                                                   ເປັນກຳມະການ
 22. ຮອງປະທານ ກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ                                                           ເປັນກຳມະການ
 23. ຮອງປະທານ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ                                                                                                  ເປັນກຳມະການ
 24. ຮອງປະທານ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ                                                                                ເປັນກຳມະການ
 25. ຮອງຫົວໜ້າ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ                                                                          ເປັນກຳມະການ
 26. ຮອງປະທານ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ                                                                                         ເປັນກຳມະການ
 27. ຮອງເລຂາ ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ                                                                             ເປັນກຳມະການ
 28. ຮອງປະທານ ສູນກາງກຳມະບານລາວ                                                                                              ເປັນກຳມະການ
 29. ຮອງປະທານ ຄະນະຊີ້ນຳພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ                                  ເປັນກຳມະການ
 30. ຫົວໜ້າ ກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ        ເປັນກຳມະການ ແລະ ເລຂາທິການຂອງ ຄກມຊ.