ຂອບເຂດສິດຂອງກອງເລຂາ ຄກມຊ.

-    ເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ພົວພັນປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງແມ່ຍິງລາວ;
-    ສະເໜີຂໍອະນຸມັດໃຫ້ພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາຝຶກອົບຮົມແລກປ່ຽນບົດຮຽນທັດສະນະສຶກສາຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆຕາມລະບຽບການ.
-    ສັງລວມຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີ ຄກມຊ ປະກອບໃສ່ບັນດາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງລັດ. ຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ເອກະສານສາກົນທີ່ພົວພັນເຖິງແມ່ຍິງ;
-    ສະເໜີ ແລະ ເລັ່ງທວງໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນລາຍງານ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ;
-    ຮຽນເຊີນພະນັກງານ, ບຸກຄົນ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກອງເລຂາ ຄກມຊ;
-    ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກອງເລຂາ ຄກມຊ,ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ພະນັກງານ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານຂອງຕົນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນຕຳແໜ່ງພະນັກງານທີ່ມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ, ຊົມເຊີຍຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ, ຕຳນິກໍ່ສ້າງປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງລັດຖະກອນ;
-    ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ພະນັກງານ, ງົບປະມານພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆທີ່ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ປະກອບໃຫ້ກອງເລຂາ ຄກມຊ ຕາມລະບຽບການ.
-    ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງປະທານ ຄກມຊ;