ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກອງເລຂາ ຄກມຊ ປະກອບມີ 4 ພະແນກດັ່ງນີ້:
1. ພະແນກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ.
2. ພະແນກ ຄົ້ນຄ້ວາຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກຳ
3. ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື.
4. ພະແນກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂຄສະນາ ແລະ ຂະບວນການ.


     ຢູ່ແຕ່ລະພະແນກ ສາມາດສ້າງຕັ້ງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານ.
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງແຕ່ລະພະແນກ

 

  1. ພະແນກບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ:

1. ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ວຽກງານພິທີການຂອງ ຄກມຊ ແລະ ກອງເລຂາ ຄກມຊ.
2. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນຂອງ ຄກມຊ ແລະ ກອງເລຂາ ຄກມຊ ຕາມລະ ບຽບການ.
3. ຂື້ນແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄກມຊ ແລະ ວຽກວິຊາສະເພາະຂອງກອງເລຂາ ຄກມຊ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານອະນຸມັດຮັບຮອງເອົາຕາມລະບຽບການ. ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາປະຕິບັດລາຍຮັບລາຍຈ່າຍຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງຂັ້ນເທິງ.
4. ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ, ສັບສົມບັດສ່ວນລວມ, ອຸປະກອນ ແລະ ພະຫະນະທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ.
5. ຮັບຜິດຊອບວຽກ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ສຳເນົາເອກະສານ, ສັງລວມ, ນຳສົ່ງ ແລະ ຕິດຕາມເອກະສານຕ່າງໆຂອງ ຄກມຊ ແລະ ກອງເລຂາ ຄກມຊ.
6. ຮຽກເຊີນປະຊຸມ, ຈັດກອງປະຊຸມຕ່າງໆຂອງ ຄກມຊ ແລະ ກອງເລຂາ ຄກມຊ.
7. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດຕັ້ງ, ການສ້າງແຜນກຳນົດ, ແຜນກໍ່ສ້າງບຳລຸງຍົກລະດັບໃຫ້ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງພະນັກ ງານ, ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງກອງເລຂາ ຄກມຊ.
8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ.

 

    2.   ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາ

1. ປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ, ແຜນດຳເນີນງານ, ໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2. ກະກຽມເອກະສານສໍາລັບກອງປະຊຸມຕ່າງໆຂອງ ຄກມຊ.
3. ຕິດຕາມກວດກາ, ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ທີ່ພົວພັນເຖິງການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.
4. ສັງລວມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດເພື່ອປະກອບໃສ່ການກໍານົດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.
5. ເກັບກຳ, ສັງລວມຂໍ້ມູນຂຽນບົດສະຫຼຸບລາຍງານແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ ປະຈຳປີ, 5 ປີ.
6. ກະກຽມຮ່າງລາຍງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສາກົນຕ່າງໆ.
7. ສົບທົບກັບພະແນກຕ່າງໆ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະ ຊຸມຕ່າງໆ.
8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ.

 

    3.   ພະແນກແຜນການ ແລະການຮ່ວມມື:

ພົວພັນປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງແຜນການປະຕິບັດງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
1. ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ສົນທິສັນຍາຊີດໍ ແລະ ສັນຍາສາກົນອື່ນໆ.
2. ສ້າງແຜນການລະອຽດປະຈຳປີ, ປະຈຳໄຕມາດ, ເດືອນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານແຕ່ລະໄລຍະ.
3. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປະຕິບັດງານພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຂອງ ຄກມຊ ແລະ ກອງເລຂາ ຄກມຊ
4. ແປ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ຈັດພິມເຜີຍແຜ່ບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງແມ່ຍິງ, ລວມທັງ ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສາກົນ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບຽບການ.
5. ພົວພັນກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແນໃສ່ປຸກລະດົມ, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທຶນ ຮອນ, ບົດຮຽນດ້ານວິຊາການ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອມານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສົ່ງ ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.
6. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຂອງ ຄກມຊ.
7. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສັນຍາຮ່ວມມື.
8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໝ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ.


     4. ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂຄສະນາ ແລະຂະບວນການ:


1. ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນທົ່ວສັງຄົມກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຜ່ານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ລວມທັງຜ່ານເວັບໄຊ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ.
2. ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງໂຄງຮ່າງ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສະຖິຕິແຍກເພດ.
3. ດໍາເນີນການ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ສັງລວມເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ລວມທັງຕີລາຄາແນວໂນ້ມກ່ຽວກັບສະພາບການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງທຸກຂົງເຂດວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
4. ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ, ລະບົບຕາໜ່າງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຄະນະກຳມາ ທິ ການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
5. ສ້າງຄູ່ມື, ຫຼັກສູດກ່ຽວກັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ, ການຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ ຄກມ ແຕ່ລະຂັ້ນ.
6. ຂຶ້ນແຜນກິດຈະກໍາໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສ້າງຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າໃນທຸກດ້ານໃຫ້ແມ່ຍິງ, ການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
7. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນທີ່ດີເດັ່ນຂອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຜົນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໜີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຜ່ານການສ້າງບົດຂ່າວອອກໜັງສືພິມ, ວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບປະຈຳ, ສ້າງຈິດສຳ ນຶກ, ສ້າງຂະບວນການ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.
8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ.