ລ/ດ 

 

                                               ເນື້ອໃນ 

 

 ພາສາລາວ 

 

 ພາສາອັງກິດ 

 

 01

 

 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ສົນທິສັນຍາຊີດໍ) 30 ມາດຕາ 

 

 Download


 

 02

 

 ບົດປະກອບຄໍ່ເຫັນມ້ວນທ້າຍຂອງຄະນະກໍາມະການຊີດໍ ປະຈໍາໄລຍະທີ 6-7


 Download


 Download 

 

 03

 

 ບົດລາຍງານສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ ປະຈໍາໄລຍະທີ 1-5 


 Download

 

 Download

 

 04

 

 ບົດລາຍງານສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ ປະຈໍາໄລຍະທີ 6-7 


 Download

 

Download