•  ລ/ດ 
   
                                                         ເນື້ອໃນ
   
   ພາສາລາວ 
   
    ພາສາອັງກິດ
    
   01


   ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 5ປີຄັ້ງທີ I (2006-2010)


    Download

   
    Download

   

   02


   ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 5ປີຄັ້ງທີ II (2011-2015) 

   

    Download
   

    Download


   03      ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 2016-2025 ແລະ  
   ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 3 (2016-2020)

   

    Download   
   04   

   

   ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມ 
   ຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ 2014-2020 

    Download