SubCAW

ບັນດາແຂວງ

 1. ແຂວງ ຫົວພັນ
 2. ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ
 3. ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ
 4. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
 5. ແຂວງ ບໍແກ້ວ
 6. ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
 7. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
 8. ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
 9. ແຂວງ ວຽງຈັນ
 10. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 11. ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ
 12. ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
 13. ແຂວງ ຄຳມວນ
 14. ແຂວງ ສາລະວັນ
 15. ແຂວງ ອັດຕະປື
 16. ແຂວງ ເຊກອງ
 17. ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ບັນດາກະຊວງ

 1. ກະຊວງ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
 2. ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ
 3. ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
 4. ກະຊວງ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
 5. ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ
 6. ກະຊວງ ການເງິນ
 7. ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
 8. ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ
 9. ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
 10. ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ່
 11. ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
 12. ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 13. ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
 14. ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ
 15. ກະຊວງ ພາຍໃນ
 16. ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
 17. ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ
 18. ກະຊວງ ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

 

ບັນດາອົງການ

 1. ອົງການ ໄອຍາການປະຊາຊົນສູງສຸດ
 2. ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ
 3. ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງ
 4. ອົງການ ກາແດງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 5. ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
 6. ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ
 7. ຄະນະກຳມະການກວດກາສູນກາງພັກ
 8. ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູກາງພັກ
 9. ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
 10. ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ
 11. ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
 12. ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
 13. ທະນະຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 14. ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
 15. ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ
 16. ຫໍພິພິຕະພັນ ທ່ານ ໄກສອນພົມວິຫານ