ລ/ດ  

 

                                                            ເນື້ອໃນ

 

 ພາສາລາວ   

 

 ພາສາອັງກິດ 

 

 01

 

 ໃບຂ່າວ ທົບທວນຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານປັກກິງ+20 ໃນ ສປປ ລາວ

 

 Download

 

 

 02

 

 

 ບົດລາຍງານຫຍໍ້ການສຶກສາຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນສໍາລັບ

 ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຍິງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນ ສປປ ລາວ (ພາສາອັງກິດ)

 

 Download


 

 Download

 

 

 03

 

 

 ປື້ມການສຳຫຼວດລະດັບຊາດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ, 2014

 ການສຶກສາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ (ລາວ)

 

 Download

 

 

 

 04

 

 

 ໃບຂ່າວ ການສຳຫຼວດລະດັບຊາດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ, 2014

 ການສຶກສາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ

 

 Download

 

 

 Download

 

 

 05

 

 

 ບົດລາຍງານຫຍໍ້ການສຶກສາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ; ການສໍາຫຼວດລະດັບຊາດ

 ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ 2014 (ພາສາລາວ)

 

 Download

 


 Download