ຂອບເຂດສິດຂອງ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ

  1.  ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
  2. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສບັນດາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງສອງຝາຍ, ຫຼາຍຝາຍ ແລະ ເອກະສານສາກົນຕ່າງທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງແມ່ຍິງ;
  3. ເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
  4. ເລັ່ງທວງໄປຍັງບັນດາຂະແໜງສູນກາງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນລາຍງານ ແລະ ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ;
  5. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ແລະ ຮຽກໂຮມພະນັກງານ,ບຸກຄົນ,ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ ຍິງ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
  6. ດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງ ຄກມຊ ຕາມລະບຽບການ, ຮຽກໂຮມບັນດາຮອງປະທານ ແລະ ຄະນະກຳມະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ຄກມຊ ເພື່ອດຳເນີນກອງປະຊຸມວິ ສາມັນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ;
  7. ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຂໍອະນຸມັດໃຫ້ພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຢູ່ຕ່າງປະເທດຕາມລະບຽບການ;
  8. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ລະບຽບການກຳນົດ;
  9. ບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ, ຍົກຍ້າຍນ້າທີ່, ປົດຕຳແໜ່ງ, ປະຕິບັດວິໄນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານຂັ້ນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
  10. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.