ລ/ດ   

 

ເລກທີ

 

 ເນື້ອໃນ

 

 Download

 

01

 

 

ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 47

  

     

ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ       

ແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ    

     

Download 

  

   

02

 

 

ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 56

  


ວ່າດ້ວຍການແບ່ງໜ້າທີຊີ້ນໍາວຽກຂອງຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ

ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ

 

Download  

 

 

03

 

ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 57  


 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ/ກອງເລຂາ ຄຊກມດ  

 

Download  

 

04

 

 

ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 58

  


 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ອຄວາມ

ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຂັ້ນຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ


Download