ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ ໃຫ້ຄະນະກໍາມາທິການເພືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃນ 3 ພາກ ທົ່ວປະເທດ

 altກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດສໍາມະນາ 3 ພາກຂຶ້ນໃນຫົວຂໍ້ ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ.

ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ບັນດາແຂວງຂຶ້ນ ໃນ 3 ພາກຄື: ພາກເໜືອ, ພາກກາງ, ພາກໃຕ້ ໃຫ້ກຽດເປັນະທານກອງປະຊຸມໃນແຕ່ລະພາກໂດຍທ່ານເຈົ້າແຂວງ ຫຼື ຮອງເຈົ້າແຂວງທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ.

ພາກເໜືອ ຈັດຂຶ້ນທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແຕ່ວັນທີ 01-02 ສິງຫາ 2013 ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາມີຮອງປະທານ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຈາກແຂວງ 6 ແຂວງ ຄື: ຜົງສາລີ,  ຫຼວງນໍ້າທາ,  ອຸດົມໄຊ, ບໍແກ້ວ ແລະ  ຫົວພັນ ລວມທັງໝົດ 47 ທ່ານ, ຍິງ 30 ທ່ານ ແລະ ຊາຍ 17 ທ່ານ.

ພາກກາງ ຈັດຂຶ້ນທີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແຕ່ວັນທີ 07-08 ສິງຫາ 2013, ເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາ ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຂວງຈາກ 6 ແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ ຄື: ໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລວມທັງໝົດ 62 ທ່ານ, ຍິງ 29 ທ່ານ, ຊາຍ 33 ທ່ານ.

ພາກໃຕ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ແຂວງ ສາລະວັນ ແຕວັນທີ 13-14 ສິງຫາ 2013, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 49 ທ່ານ, ຍິງ 20 ທ່ານ ແລະ  ຊາຍ 29 ທ່ານ, ທີ່ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຂວງ ຈາກ 6 ແຂວງພາກໃຕ້ເຂົ້າຮ່ວມຄື: ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ,  ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍາມະນາໃນຄັ້ງປະກອບມີ: ເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າ, ຮອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງພະແນກ, ຄກມ ແຂວງ, ຄກມ ແຂວງ ທີ່ຢູ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຄກມ ແຂວງ ທີ່ຢູ່ພະແນກປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຂວງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ.

ການຈັດສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ແນ່ໃສເຊື່ອມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອແມ່ຍິງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 2 (2011-2015) ເຂົ້າໃນແຜນງານ, ແຜນການຂອງ ຄກມ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງພັດທະນາ ທີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແຕ່ປີ 2013-2015.

ການສຳມະນາຈັດຂຶ້ນແຕ່ລະພາກ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈພາລະບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄກມຊ ຫຼາຍຂື້ນ ທັງຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບເອກະສານການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງພັດທະນາຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ການສຳມະນາແຕ່ລະພາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ລົງທົດລອງພາກປະຕິບັດໃນການເຜີຍແຜ່ເອກະສານຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງພັດທະນາຕິດພັນກັບັຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ ປາສະຈາກກາານໃຊ້ຄວວາມຮຸນແຮງໃນຕອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ນຳເອົາເອກະສານດັ່ງກ່າວໄປເຜີຍແຜ່ໃນຂອບເຂດເມືອງ ແລະ ບ້ານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ມີໂອກາດສົນທະນາປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນວຽກງານການສົ່ງເສີມຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ກໍຄືການປະຕິບັດການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮູນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະສັງຄົມຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ກາຍເປັນສັງຄົມທີ່ຍິງ-ຊາຍ ມີສິດ ແລະ ຄວາມສະເຫມີພາບທີ່ເທ່ົາທຽມກັນໃນທຸກດ້ານປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.