ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິທະຍາໄລເອກະຊົນ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງແຜນດຳເນີງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ

altເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ແທດເຫມາະກັບແຕ່ລະຂະແຫນງການໃນການນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 8 ມັງກອນ 2014, ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກັບຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິທະຍາໄລເອກະຊົນເພື່ອປະກອບຄໍາຄິດຕໍ່ຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສ ປ ປ ລາວ (2014-2020) ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ຮສ ແກ້ວອຸດົມ ແສນສະຫວັດ, ຮອງຄະນະບໍດີ,ຄະນະພັກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເລຂາພັກຮາກຖານ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ.

ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ມີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ພະນັກງານ ຄກມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຄກມ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະນັກງານວິຊາການ ຄກມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ 5 ແຫ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 126 ທ່ານ, ຍິງ 92 ທ່ານ, ຊາຍ 34 ທ່ານ.  

ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເຫນີກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ເຊິ່ງແຜນດຳເນີນງານດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ 7 ພາກໃຫຍ່ ຄື: ພາກທີ 1 ສະພາບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນໂລກ ແລະ ໃນ ສປປ ລາວ, ພາກທີ 2 ທັດສະນະຂອງສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ພາກທີ 3 ເນື້ອໃນແຜນງານຳເນີນງານຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ, ພາກທີ 4 ເວົ້າເຖິງງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພາກທີ 5 ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພາກທີ 6 ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ພາກທີ 7 ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄຳເຫັນຕໍ່ພາກທີ 3 ເນື້ອໃນຂອງແຜນດຳເນີນງານ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນພາກສຳຄັນ ແລະ ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ. ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງສະບັບນີ້ ເມື່ອຮ່າງສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂດຍລັດຖະບານແລ້ວ ກໍຈະເປັນເອກະສານທີມີປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາບັນດາຂະແຫນງການຕ່າງໆ ນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຂົ້າໃນປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນຂະແຫນງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ກໍຄືໃນຊຸມຊົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ສະຖານທີ່ສະທາລະນະ ກ້າວໄປເຖິງເຮັດໃຫ້ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມລາວຄ່ອຍຫມົດໄປ ແລະ ກາຍເປັນສັງຄົມທີ່ມີແຕ່ຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍທີ່ປາສະຈາກການຈຳແນກ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ ໄດ້ສັງລວມຄືນຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງ ທ່ານ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ທີ່ເປັນອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງກີດຂວາງການພັດທະນາຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ. ທ່ານ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງເປັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຂອງສັງຄົມ ແລະ ຮັບຮູ້ກັນວ່າການລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງດປັນໜ້າທີ່ຂອງໝົດທຸກຄົນໃນທົ່ວທຸກສັງຄົມ. ພ້ອມກັນນັ້ນທ່ານກໍ່ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈຜູ້ແທນທີ່ໄດ້ສະຫຼະເວລາເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານເຮັດໃຫ້ມີເນື້ອໃນສົມບູນຕື່ມກວ່າເກົ່າ.