ກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນດຳເນີງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ (2014-2020)

altອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພະແນກຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກກະຊວງ ແລະ ອົງການ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນດຳເນີງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ (2014-2020)

ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2014, ກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໂດຍຮ່ວມກັບ ກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນ ສ ປປ ລາວ (2014-2020) ຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ).

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງເສີມຄວມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ, ບັນດາຫົວຫນ້າພະແນກ ຄວາມກ້າວຫນ້າແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ/ອົງການ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກ 2 ກອງເລຂາ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 47 ທ່ານ, ຍິງ 32  ທ່ານ, ຊາຍ 15  ທ່ານ.

ໃນວາລະກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ຍົກເຫັນກ່ຽວກັບບັນຫາ, ຮູບການ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ການກີດຂວາງຕໍ່ການພັດທະນາຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການພັດທະນາເດັກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານກໍ່ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຂອງການສ້າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກໃນທົ່ວສັງຄົມມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງວ່າເປັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຂອງສັງຄົມທີ່ບໍ່ອາດຍອມຮັບໄດ້ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າການລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງເປັນຫນ້າທີ່ຂອງຫມົດທຸກຄົນ ແລະ ທ່ານ ກໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ມີເນື້້ອໃນສົມບູນກວ່າເກົ່າ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເຫນີເນື້ອໃນຂອງຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ທີ່ນໍາສະເໜີໂດຍ 2 ກອງເລຂາ. ແຜນດຳເນີນງານດັ່ງກ່າວປະກອບມີ VII ພາກໃຫຍ່ ຄື: ພາກທີ I ເວົ້າເຖິງສະພາບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນໂລກ ແລະ ໃນ ສປປ ລາວ, ພາກທີ II: ທັດສະນະຂອງພັກກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ພາກທີ III: ແຜນດຳເນີນງານຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ, ພາກທີ IV: ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພາກທີ V ງົບປະມານ, ພາກທີ VI: ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ພາກທີ VII: ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ພາຍຫຼັງການນຳສະເໜີຮ່າງແຜນດຳເນີນງານ ບັນດາຜູ້ແທນທີ່່ເຂົ້າຮ່ວມ ກໍໄດ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາຕໍ່ແຕ່ລະພາກຂອງຮ່າງແຜນດຳເນີນງານ ເພື່ອໃຫ້ເນື້ອໃນແຜນດຳເນີນງານທີ່ຮ່າງຂຶ້ນມານັ້ນມີເນື້ອໃນຮັດກຸມ ແລະ ຄົບຖ້ວນສົມບູນກວ່າເກົ່າ ຮັບປະກັນໃຫ້ເປັນເອກະສານສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນຂັ້ນຕ່າງໆ. ພາຍຫຼັງທີ່ມີການປັບປຸງຕາມຄຳເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແລ້ວ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດສະບັບນີ້ຈະໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ເພື່ອມີຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ເມື່ອຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍລັດຖະບານ ກໍຈະເປັນເອກະສານທີມີປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາບັນດາຂະແຫນງການຕ່າງໆ ນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຂົ້າໃນປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນກະຊວງ ອົງການ, ຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງເຮັດຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມລາວຄ່ອຍຫຼຸດລົງ ແລະ ໝົດໄປ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມລາວກາຍເປັນສັງຄົມທີ່ມີແຕ່ຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍທີ່ປາສະຈາກການຈຳແນກ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນ ມະຕິ 9 ຂອງພັກ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຂາດຄັ້ງທີ 5 ສະໄຫມທີ VII.