ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜ່ານໂຄງຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 05 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020)

altກອງ ເລຂາຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜ່ານໂຄງຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງ ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 05 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020) ໃນປີ 2015 ນີ້, ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II ຈະໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ, ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອ ເປັນການສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ໊າຂອງແມ່ຍິງກໍ່ຄືການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກ ແລະ ການໃຊ້ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດເປັນເຈົ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ຈຶ່ງຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງ ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020) ຂຶ້ນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2014 ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ຜ່ານໂຄງຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 5 ຄັ້ງທີ III (2016-2020) ຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າພະແນກຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລວມທັງບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພະນັກງານກອງເລຂາ ຄກມຊ ເຂົ້າຮ່ວມມີທັງໝົດ 40 ຄົນ, ຍິງ 34 ຄົນ, ຊາຍ 6 ຄົນ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງໂດຍລວມຂອງແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ລວມທັງການກຳນົດແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂຽນແຜນຍຸດທະສາດໃຫ້ສຳເລັດ. ເຊິ່ງແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວເນັ້ນໃສ່ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ສ້າງຂະບວນການ, ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ການຮັບປະກັນສິດສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມມອບສິດເປັນເຈົ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາຊີດໍ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງແມ່ຍິງ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບໂດຍ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳຫລັບປະຊາກອນ (UNFPA).