ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການສ້າງລະບົບຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ ຄກມຊ ແລະ ບັນດາ ຄກມ

altເພື່ອຍົກລະດັບແນວຄິດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນກ່ຽວບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການພັດທະນາ ຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບຂະບວນການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ດັ່ງນັ້ນ; ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (ກອງເລຂາ ຄກມຊ) ຈຶ່ງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການສ້າງລະບົບຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ ຄກມຊ ແລະ ບັນດາ ຄກມ ແຂວງຂຶ້ນ

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ ເຊິ່ງມີບັນດາຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ແລະ ວິຊາການພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ພ້ອມທັງຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາການຈາກກອງເລຂາ ຄກມຊ ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 52 ທ່ານ ໃນນັ້ນມີແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມ 40 ທ່ານ, ຊາຍ 12 ທ່ານ.

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາສາມວັນເຄິ່ງ ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດຈາກ Mrs. Manila M. Silva, Deputy-Director Philippine Commission on Women ແລະ Mrs. Nhaleen Santos-Millar, Chief of Technical Services Division, Philippine Commission on Women ມາເປັນຄູຝຶກໃຫ້ ຊຶ່ງເປັນທີມງານຄູຝຶກສະເພາະກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ມາຈາກປະເທດຟີລິບປິນ ແລະ Mr. Antony BOTT, ຊ່ຽວຊານຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການທົບທວນຄືນແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍພື້ນຖານ ແລະ ການພັດທະນາ, ໄດ້ຮຽນຮູ້ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນການລະດັບຊາດ ແລະ ຂະແໜງການ, ໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການປະສົມປະສານການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນແຜນງານ ແລະ ງົບປະມານ, ໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການນໍາໃຊ້ກອບການຕິດຕາມວຽກ ແລະ ອື່ນໆ. ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຕະຫຼອດສາມວັນເຫັນວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຄວາມສົນອົກສົນໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕັ້ງໜ້າຮັບຟັງ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຄື່: ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີການສົນທະນາ, ຖາມຄໍາຖາມກັບຄູຝຶກ ແລະ ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ຄູຝຶກຈັດຂຶ້ນ.