ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາຮັບຮອງຜົນ ການສຶກສາລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຫົວຂໍ້ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ.

ເພື່ອປຶກສາຫາລືໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ ຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ຄົ້ນພົບ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາ ດ້ານວິຊາການ ຂອງຊ່ຽວຊານ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການປັບປຸງ ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການສຶກສາລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຫົວຂໍ້ ສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດ ຂອງແມ່ຍິງ ດັ່ງນັ້ນ ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (ກອງເລຂາ ຄກມຊ) ຈຶ່ງໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາຜ່ານ ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການສຶກສາລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນສປປ ລາວ ໃນຫົວຂໍ້ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ຂຶ້ນ.

 

ໃນວັນທີ 28 ສິງຫາ 2015 ທີ່ໂຮງແຮມ ລາວພລາຊາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ ແລະ ທ່ານນາງ ພອນສະຫຼີ ສຸກສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ສະຖິຕິສັງຄົມ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດ ດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຕ່າງໜ້າ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນ ເພື່ອປະຊາກອນ (UNFPA), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ (UNWOMEN), ອົງການ ອະນາໄມໂລກ (WHO) ແລະ ພະນັກງານກອງເລຂາ ຄກມຊ ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງມີຈໍານວນ 26 ທ່ານ, ຍິງ 17 ທ່ານ, ຊາຍ 9 ທ່ານ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຫົວຂໍ້ ສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ໂດຍຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນອັດຕາສ່ວນ, ຄວາມຖີ່ ຂອງຄວາມຮຸນແຮງແຕ່ລະປະເພດ ທີ່ເກີດຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ. ນອກຈາກນັ້ນ ການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວ ຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນເຖີງສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ຈາກຄູ່ຮັກ/ຜົວ ກັບຜົນກະທົບ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ອື່ນໆ; ບັນດາປັດໄຈທີ່ປ້ອງກັນ ຫຼື ເປັນປັດໄຈສ່ຽງ ຕໍ່ກັບຄວາມຮຸນແຮງຈາກຄູ່ຮັກ/ຜົວ; ແລະ ຍຸດທະວິທີ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ແມ່ຍິງນຳໃຊ້ ເພື່ອຮັບມື ກັບຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ, ພ້ອມທັງທັດສະນະຄະຕິ ຕໍ່ກັບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.

ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ກັບແມ່ຍິງໂດຍຄູ່ຮັກ ຫຼື ສາມີຂອງລາວ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດວ່າ ມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ແມ່ຍິງຮູ້ສຶກອາຍ ຕໍ່ກັບປະສົບການ ທີ່ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ໃນຄະນະດຽວກັນ ຍັງຢາກຮັກສາຄອບຄົວໄວ້,  ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ລາຍງານ ປະສົບການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້. ໃນຄະນະທີ່ ຮີດຄອງປະເພນີບາງຢ່າງ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ຄວາມຄາດຫວັງ ຂອງສັງຄົມ, ເຄື່ອຄ່າຍ ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກຄົນໃກ້ສິດ ຊ່ວຍໃນການປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ຕ້ອງປັບປ່ຽນ ບັນທັດຖານ ທາງດ້ານຮີດຄອງປະເພນີ, ສັງຄົມ, ທັດສະນະ ແລະ ການປະຕິບັດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີ ການຈຳແນກຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ສົ່ງເສີມການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ. ເພື່ອຈົບວົງຈອນ ຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ, ຕ້ອງສຸມໃສ່ປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ຈາກການລ່ວງລະເມີດ, ສິ່ງສຳຄັນ ຕ້ອງນຳໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ມີສ່ວນຮ່ວມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປັບປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງຄົນ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ສົນທະນາ ປະກອບຄໍາເຫັນທີ່ເມາະສົມ ຕໍ່ກັບຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວ ແລະ ຊອກຫາວິທີການ ສະກັດກັ້ນໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈໍານວນແມ່ຍິງ ທີ່ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງມີຈໍານວນຫຼຸດລົງ.