ຄກມຊ ເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານການສຶກສາ: ຄາດຄະເນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ຈຳເປັນ ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ສຳລັບໃຫ້ບໍລິການ ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2016  ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງມ່ຍິງ ແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານ ການສຶກສາຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນ ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ສຳລັບໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ ແມ່ຍິງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ໃນ ສປປ ລາວ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮັກສາການປະທານ ຄກມຊ, ຮອງປະທານສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ລາວ ແລະ ປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ນາງ Anna Karin Jatfors ຮອງຫົວໜ້າອົງການ UN Women ປະຈຳຂົງເຂດ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ. 

ຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ 81 ຄົນ, ທີ່ມາຈາກຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງບັນດາກະຊວງ/ອົງການ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນກົມບັນດາກະຊວງ-ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພະແນກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ກອງເລຂາ ຄກມດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງການ ປກສ ເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງຈາກ 4 ເມືອງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຄູ່ຮ່ວມງານ-ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໂດຍມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຍິງ 60 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 21 ຄົນ.

        ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງບົດສຶກສາການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳ ເປັນຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ສຳລັບໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນ ສ ປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 3 ປີ ເຊິ່ງການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນໄດ້ມາຈາກການໃຫ້ສຳພາດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກ 5 ຂະແໜງການຫຼັກທີ່ໃຫ້ບໍລິ ການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບ, ໂຮງໝໍ, ສານປະຊາຊົນ ແລະ ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານໃນ 6 ແຂວງຄື: ບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ ແລະ ສາລະວັນ ແລະ 12 ເມືອງໃນແຂວງເຫຼົ່ານັ້ນ.

        ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ເນັ້ນໃສ່ 3 ຈຸດປະສົງຫຼັກຄື: j ເພື່ອອະທິບາຍ ແລະ ປັບປຸງໂຄງປະກອບສຳຄັນຂອງຊຸດບໍລິການອັນຈຳເປັນຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ; k ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນສຳລັບການບໍລິການທີ່ມີຢູ່ l ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນຊຸດບໍລິການອັນຈຳເປັນພື້ນຖານ; ຊຸດບໍລິການອັນຈຳເປັນພື້ນຖານທີ່ເອກະພາບກັນ ທີ່ຈະນຳໃຊ້ປະກອບມີ: (1). ສາຍດ່ວນແຫ່ງຊາດໃຫ້ຄຳປຶກສາຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ; (2). ສູນການໃຫ້ການບໍລິ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈຸດດຽວ; (3). ບ້ານພັກສຸກເສີນ; (4). ໂຄງການທົດລອງໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນໂຮງໝໍ/ສຸກສາລາໃນເຂດຊົນນະ ບົດ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ; (5). ການບໍລິການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບົບຍຸຕິທຳທີ່ພະນັກງານໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງການຕຳຫຼວດ, ສານສະເພາະສຳລັບຄະດີຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ; (6). ເຄື່ອຂ່າຍສົ່ງຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ (7). ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານໃນວຽກງານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຊຸດບໍລິການອັນຈຳເປັນພື້ນຖານທັງໝົດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນໄລ ຍະ 3 ປີ ແມ່ນນໍາໃຊ້ເງິນເຖິງ 13,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0,25% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂອງລາວໃນປີ 2014 ເຊິ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານ/ດຳເນີນງານ; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼັກໆແລ້ວ ຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງບ້ານພັກສຸກເສີນທັງໝົດ 8 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ, ການເພີ່ມການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນໂຮງໝໍ/ສຸກສາລາໃນເຂດຊົນນະບົດທັງໝົດ 447 ແຫ່ງ, ນອກຈາກນັ້ນແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ. ຄາດວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຊຸດບໍລິການອັນຈຳເປັນພື້ນຖານຂອງພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ ຈະມີການເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆປີ.

        ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ໂດຍແມ່ນຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ) ສົມທົບກັບອົງການ UN Women ພາຍໃຕ້ທຶນສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກສະຖານທູດອົດຕຼາລີ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອະນຸມັດດ້ານຫຼັກການ ແລະ ຮັບຮອງຜົນຂອງບົດສຶກສາ ແລະ ຄະນະຊີ້ນຳດ້ານຈັນຍາທຳເພື່ອການສຶກສາວິໄຈແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດດຳເນີນການສຶກສາດ້ານປະລິມານ.