ກອງປະຊຸມເພືອທົບທວນ, ປຶກສາຫາລືວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ.

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2016, ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ທົບທວນ, ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຕ້ານ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ຂຶ້ນ,  ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ຶອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ ແຫ່ງຊາດ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ຄກມ ກະຊວງ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 41 ທ່ານ, ຍິງ 37 ທ່ານ, ຊາຍ 4  ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອສະຫຼຸບ ແລະ ຕີລາຄາຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແຕ່ ປີ 2014-2016  ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ສຳລັບສົກປີ 2016-2017, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຜົນສໍາເລັດ ແລະ  ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານ ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ 2014-2020.

ໃນກອງປະຊຸມ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງການຜ່ານບົດສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານ ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແຕ່ປີ 2014-2016 ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຜົນສຳເລັດບາງດ້ານ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເຊັ່ນ: ສຳເລັດການເຮັດບົດສຶກສາລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຫົວຂໍ້: ສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດ ຂອງແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ. ສຳເລັດການເຮັດບົດ ສຶກສາການຄາດຄະເນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຊັບພະຍາກອນ ທີ່ຈຳເປັນ ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ສຳລັບໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ.

ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຕ້ານ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໃຫ້ແກ່ ຄກມ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ນັບແຕ່ ຂັ້ນສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄສະນາ ສ້າງຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສາກົນຢຸດຕິ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ວັນທີ 25 ພະຈິກ ປີ 2014 ແລະ 2015 ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຜີຍແຜ່ ບັນດານິຕິກຳພາຍໃນ-ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນ ເປັນຕົ້ນ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການທີ່ຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ, ຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ, ເອກະສານ ການສ້າງຄອບຄົວ ບ້ານ ແລະ ເມືອງ ພັດທະນາ ທີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດ ສິດສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເອກະສານອື່ນ ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃຫ້ ຄກມ, ບັນດາກະຊວງ ອົງການ ແລະ  ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ ໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນວຽກງານຂະແໜງການ ຂອງຕົນ. ໄປຄ່ຽງຄ່ກັບຜົນສຳເລັດ ດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງມີດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ, ແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຕ້ານການໃຊ່ຄວາມຮຸນແຮງ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງ, ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຄກມຊ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີ ເທົ່າທີ່ຄວນ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ພະນັກງານ ທີ່ເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວ ຍັງມີຄວາມຮູ້ທີ່ຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ທັນມີບົດຮຽນຕົວຈິງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ວາງທິດທາງ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ສຳລັບປີ 2016-2017.

ໃນກອງປະຊຸມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງ ກ່ຽວກັບ ການນຳສະເໜີບົດລາຍງານ ການສຶກສາລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນຫົວຂໍ້: ສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ບົດສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ສຳລັບໃຫ້ການບໍລິການ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ເພື່ອເຮັດເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ແຈ້ງຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບ ຈາກການສຶກສາ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ເປັນໄປໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາ-ປຶກສາຫາລື , ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ.  ໃນຕອນທ້າຍຂອງວາລະກອງປະຊຸມ ທ່ານປະທານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຈົ່ງສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານ ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ 2014-2020 ໃຫ້ເປັນໂຄງການ, ກິດຈະກໍາລະອຽດ ສອດຫ້ອຍກັບງົບປະມານ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕົນ. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນໍາ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບົດລາຍງານການສຶກສາລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນຫົວຂໍ້ “ສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ” ໃນ ສປປລາວ ແລະ ການສຶກສາ ຄາດຄະເນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນ ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ສຳລັບ ໃຫ້ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ.