ຂະບວນການຂຽນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອານຸສັນຍາກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກ ໃນການປະທະກັນ ດ້ວຍກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ອານຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສິ່ງລາມົກອານາຈານ ກ່ຽວກັບເດັກ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2017 ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂະບວນການຂຽນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອານຸສັນຍາກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກໃນການປະທະກັນ ດ້ວຍກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ອານຸສັນຍາກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສິ່ງລາມົກອານາຈານກ່ຽວກັບເດັກ ທືີ່ ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານ ຄຊກມດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄກມດ) ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ  ທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນີເຊບ ປະຈຳລາວ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດມີ 202 ທ່ານ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານ ຄຊກມດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ໃນວັນທີ 08 ພຶດສະພາ 1991 ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 44, ສປປ ລາວ ມີພັນທະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດຂອງຕົນ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການສິດທິເດັກ 05 ປີຄັ້ງໜຶ່ງ, ຊຶ່ງໄລຍະຜ່ານ ມາໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານແລ້ວ ຈໍານວນ 03 ສະບັບຄື:  ສະບັບທີ 01 ໄດ້ສົ່ງໃນເດືອນ ມັງກອນ 1996 ແລະ ມີຂໍ້ສະເໜີແນະກັບຄືນມາ 26 ຂໍ້. ສະບັບທີ 02 ໄດ້ສົ່ງໃນເດືອນ ມັງກອນ 2011 ແລະ ມີຂໍ້ສະເໜີແນະກັບຄືນມາ 95 ຂໍ້; ແລະ ສະບັບທີ 03 ກວມເອົາໄລຍະທີ 03-06 ສົ່ງໃນເດືອນ ທັນວາ 2016 ແລະ ມີແຜນໄປປ້ອງກັນໃນປີ 2018. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ອານຸສັນຍາເພີ່ມເຕີມ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຈໍານວນ 02 ອານຸສັນຍາ ໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2006. ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 8 ແລະ ມາດຕາ 12 ຂອງສອງອານຸສັນຍາດັ່ງກ່າວ, ສປປ ລາວມີພັນທະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງບົດລາຍງານຕໍ່ສອງອານຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກໃນການປະທະກັນດ້ວຍກໍາລັງອາວຸດ ແລະ ອານຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສີ່ງລາມົກອານາຈານ ກ່ຽວກັບເດັກ ປະຈໍາໄລຍະຕົ້ນ ລວມທັງປະຈໍາໄລຍະທີ 1 ໃນທ້າຍປີ 2013. ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີແນະຕໍ່ອານຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ເດັກໃນການປະທະກັນດ້ວຍກໍາລັງອາວຸດຈໍານວນ 26 ຂໍ້ ແລະ ຕໍ່ອານຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບການຄ້າເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສີ່ງລາມົກອານາຈານ ກ່ຽວກັບເດັກ ຈໍານວນ 58 ຂໍ້.  ສະນັ້ນ, ພາຍໃນປີ 2018, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຄື ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ທຸກຂັ້ນ ລວມທັງບັນ ດາຄູ່ຮ່ວມງານ-ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາ ກົນປະຈຳລາວ ມີພັນທະໃນການສ້າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາໄລຍະທີ 2-3 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 02 ອານຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກ ໃນການປະທະກັນ ດ້ວຍກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ອານຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສິ່ງລາມົກອານາຈານ ກ່ຽວກັບເດັກ.

ທ່ານ ມິໂອ ຊີນ ຢຸນ  ວ່າການຫົວໜ້າອົງການ ສປຊ ສໍາລັບເດັກໄດ້ ຊົມເຊີຍຕໍ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຄວາມສໍາເລັດອັນສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອບນິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກຈາກທຸກຮູບແບບຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ. ບາງຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນລວມມີ;

  • ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 2014-2020, ຊຶ່ງກວມເອົາການແກ້ໄຂທຸກຮູບແບບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນທຸກສະຖານທີ່;
  • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ,  ຊຶ່ງກວມເອົາການລົງໂທດທາງອາຍາຕໍ່ການບັງຄັບ ແລະ ການຄ້າປະເວນີ;
  • ການສໍາຫຼວດຄັ້ງທໍາອິດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມີຫຼັກຖານພື້ນຖານສໍາລັບການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແລະ ສໍາລັບການສ້າງລະບົບໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ການຕອບໂຕ້ທີ່ມີປະສິດຕິພາບຕໍ່ກັບທຸກຮູບແບບຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການກົດຂີ່ຂູດຮີດ ແລະ ການທາລຸນເດັກ.
  • ການຮັບຮອງເອົາແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນປີ 2012 ແລະ ການຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືກັນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດໃນປີ 2013.
  • ການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນປີ 2016.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຂະບວນການຂຽນບົດລາຍ ງານແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາໄລຍະທີ 2-3 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອານຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກ ໃນການ ປະທະກັນດ້ວຍກໍາລັງອາວຸດ ແລະ ອານຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສີ່ງລາມົກອານາ ຈານກ່ຽວກັບເດັກ ແລະ ຮັບຟັງບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອານຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກໃນການປະທະກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສິ່ງລາມົກອານາຈານກ່ຽວກັບເດັກ.

ໃນຕອນທ້າຍໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມ ແລະ ປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມ ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈົ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ຍົກ ສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບາງວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ດັ່ງນີ້:

  1. ມອບໃຫ້ບັນດາທ່ານໃນຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ແລະ ຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ-ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ ອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດຕໍ່ 2 ອານຸສັນຍາຂອງສົນທິສັນ ຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ໃຫ້ປະ ກົດຜົນເປັນຈິງ.
  2. ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ແລະ ປະສານກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຂຽນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາໄລຍະທີ 2 ແລະ 3 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອານຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກໃນການປະທະ ກັນດ້ວຍ ກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ອານຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສິ່ງລາມົກອານາຈານ ກ່ຽວກັບເດັກໃຫ້ສຳເລັດ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕາມລະບຽບການ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.
  3. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງລັດພາຄີຕໍ່ສົນທິສັນຍາຊີດໍ ແລະ ສົນທິສົນຍາສິດທິເດັກ ລວມທັງບັນດາອານຸສັນຍາ, ຖະແຫຼງການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ພາຍໃຕ້ພາລະບົດບາດຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
  4. ສະເຫນີໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ-ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ເພື່ອຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ສົນທິສັນຍາ, ຖະແຫຼງການຂອງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍລາວ.