ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອກຳນົດຕົວຊີ້ວັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020)

ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄັ້ງປະຖົມມະ ລຶກຂອງຄະນະ ກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຄັ້ງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2017 ກໍ່ຄື ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 6 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2017 ຂອງ ຄຊກມດ; 

ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ເພື່ອກຳນົດຕົວຊີ້ວັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III  (2016-2020) ຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2017, ທີ່ ສຳນັກງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ໂດຍການເປັນ ປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມ ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາພະແນກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຈາກກະຊວງ/ອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮວມທັງໝົດ 45 ທ່ານ, ຍິງ 37 ທ່ານ, ຊາຍ 8 ທ່ານ,  ໂດຍໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກ ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ (ADB).

ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເພືອປຶກສາຫາລື ແລະ ກຳນົດຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນຂອບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020) ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດເຫັນກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮ່ວມກັນກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ ເຂົ້າໃນຂອບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໂດຍການນຳໃຊ້ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີ ພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III  (2016-2020) ແລະ ແຜນຍຸດທະ ສາດ/ແຜນດຳເນີນງານຂອງຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງ.

ພ້ອມນັ້ນກໍ່ເປັນການຍົກສູງຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ ຄກມດ ຂັ້ນກະຊວງ/ອົງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງ ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລຶບລ້າງທຸກຮູບຫານຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃຫ້ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ, ທັງເປັນການຍົກສູງຄວາມຮັບ ຜິດຊອບ ຂອງພະນັກງານ ຄກມດ ກະຊວງ/ອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມ ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020)  ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຟັງ ການບັນຍາຍການທົບທວນຄືນແຜນດຳເນີນແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມ ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III  (2016-2020), ຮ່າງຂອບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນດຳເນີນ ງານແຫ່ງຊາດເພື່ອ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III  (2016-2020)  ລວມທັງຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ປຶກສາຫາລື ເພື່ອກຳນົດຕົວຊີ້ວັດເຂົ້າໃນຂອບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນກະທັດຮັດ, ແທດເໝາະ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ບັນດາ ຄກມດ ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.